Kungumusa

[Verse 1]
Konke enginakho nengiyikho kungenxa yakho
Akungamandla ami nokwazi kwami kungenxa yakho
Umusa wakho nothando lwakho lungisibekela
Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

[Chorus]
Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilunikela
KuweJehova ophilayo ngunaphakade
Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jesu
Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

[Verse 2]
Uphakeme,Uyingcwele
Ngikubonil’ uhamba nami
Ngiphel’ amandla ungiqinisa
Ngiyabonga
Mina ngiwufakazi Jes’ awulahlani
Uhlala njalo ungiqaphile
Ngimile nje ngihlabelela kungenxa yakho

[Chorus]
Sneziey: (Oh thata konke) Choir: Thatha konke enginakho
Sneziey: (Thata konke Jesu nginikela kuwe) Choir: Uqobo lwami ngilunikela
Sneziey: (Wena wedwa Jehova) Choir: KuweJehova ophilayo ngunaphakade (Hallelujah)
Sneziey: (Thata konke) Choir: Thatha konke enginakho (Yeah)
Choir: Uqobo lwami ngilunikela Sneziey: (Akekho omunye)
Choir: Kuwe Jehova ophilayo Sneziey: (Akekho omunye engimaziyo)
Choir: Ngunaphakade Sneziey: Thata konke!

{Coda]
Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jehova! Elohim!
Uwena, uphila phakade