Ndize Mama Tata

Ndize mama tata
Wozani ndithe ndithengis’ inkumbulo wo wo

[Chorus]
Tsho mama we

Ndililanga ngonyezi
Ndingumnqweno wezolo
Ndilizwi egazini
Ndisisingqi samaphupha
Ndilithemba balifela
Ndizinyembezi zantshula
Ndililanga liyaphuma
Ndiyingoma yobomi
Ndiyingoma yobomi
Ningathi niy’ve ngam lendaba niyayazi nani

[Chorus]

Wandizala we mnt’ omnyama
Wandibek’ es’hlalweni
Zandisusa izizwe
Zandilahl’ ezindongeni
Nyawo zam zondimela
Zoth’ ikhon’ eny’ indlela
Ndivumele ndize ndize
Mama ndize ekhaya
Ningathi niy’ve ngam lendaba niyayazi nani

[Chorus]