Ndiredi

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya (x2)
Ndinaw’ amandla okundiza ndiph’ umoya
Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya

Amaxesha ayavuma ho ho ho (x4)
Themba limbi andinalo
Nguw’ ithemba lam
Nguwe nguwe nguw’ ithemba lam

Phantse ndayel’ emaweni
Phantse ndangen’ endongeni
Phantse ndanyathel’ umsila
Phantse ndahlala kwaphela
Phantse ndaval’ umnyango
Phantse ndadyobh’ amehlo
Phantse ndadudel’ uhambo
Phantse ndalahl’ umzamo
Nguban’ oth’ andinawo
Amandla wazi njani
Phantse ndammamela yena
Xa esith’ andinawo (x2)