Masihlanganeni

Bazalwane masihlanganeni sicule (Hallelujah)
Omuncane nomudala mascule (Hallelujah)
Ogogo nabomkhulu mascule (Hallelujah)
ESouth Africa naseBotswana mascule (Hallelujah)
Wonk' umhlaba masihlanganeni sicule (Hallelujah)
OseZayoni nowaseKhatholika (Hallelujah)
eFaith mission, Hallelujah mascule (Hallelujah)

Ngob' impilo zethu zonke
Ziphethwe nguwe uSomandla
Kubalulekile 'kuthi sihlangane
Sitjandane sibe moya munye
Bonk' abantu abahlangne
Bakhuleke kuy' uJehova
Ngoba nguye kuphela owazi
Konke ngempilo zethu

Abancane nabadala mascule (Hallelujah)
Abogogo nabomkhulu macule (Hallelujah)
EMpumalanga nakhon' eSwazini mascule (Hallelujah)
Opheth' ithende nabafundisi mascule (Hallelujah)
NaseLimpopo naseBotswana mascule (Hallelujah)
NaseNatal nase Cape Town mascule (Hallelujah)

Are mshapeleng matsoho re mbinele hallelujah
Are mtumiseng Jehova, tsohle tshohle
Masithandaneni kuJehova
Sicule sonke simdumise
Masimculeleni uHalleula
Sihlangane sibe munye

Hallelujah

NaseEasctern Cape nase Cape Town mascule
Masicule, simculele
Bazalwane masihlanganeni simdumise