Moya Wami

[Chorus]
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha (x4)

Hlala nay’iNkosi, yokosiza
Kuzozonk’inkinga ohlangabezana nazo
Mina ngiyazi, yebo mina ngiyazi
Sekuze kwabalapha unguy’umholi wami
uKhuseleko lwami lusezandleni zakhe
uHlale kunyenami kuzozonk’indawo
Nomangiphina yebo, nomangiphina
Ngasosonk’iskhathi ngohlala ngithandaza.

[Chorus]

Vuya moya wami, ngob’unomsindisi
Abukh’ubumzima ongeke ubufeze
Ekuhambeni nase kuphumuleni
uY’iNkosi yamakhosi, lizwe malimdumise
Kuyothi kufik’ixesha, ixesha lokuza kwakhe
Obengilindile, nesibane sami
Ngoba ukholo lwami lobe lufezekile,
ngayo leyomini yokufika kwakhe

[Chorus]