Ezweni

[Chorus]
Kudala ndilaph' ezweni
Iinyawo zam zide zigcwel' intsente
Kudala ndibon' izinto
Sekulithuba ndiphansi kwelanga
Kudala ndilaph' ezweni
Iinyawo zam zide zigcwel' intsente
Kudala ndibon' izinto
Amehlo wam alubonil' usizi
.
Nqanda mhlekazi
Ubhudise amacebo wabo
Kubhidanis' ukuthetha kwabo
Ndicel' ukubenza bangavani
Kuba ndibona ngonyamelo
Kunye nesidubedube
'Mini nobusuku ujikelezana neendonga
.
Seziyaphuphumala
Ubugwaja nobutshijolo
Nakwiindawo zemfutho
Bahleli ngengcindezelo
.
Nobukrelemnqa
Buhlel' ezingqondweni zabo
Hayi, andinanto kwenza mna namamenemene
.
[Chorus]
.
Zahlekisa ngam zonk' intshaba zam
Zazisithi kum "uyakufa nini na
Kakad' ungabi sakhunjulwa?"
Nakba beze kundivelela
Ndyabazi nabo ngokungand'nced'
Belapha nje bazoqokelel' indaba zam
.
Bazohamba beyisasaza intlebendwane
Uzova besithi "Akasobe abe savuka
Asikuko, sekebuthwa njenge nkunkuma"
Nditsho neqabane lam selindijikele
.
[Chorus]
.
Hayi andizange (x3)
Ndibon' intw' enjena
Ngoba...
.
[Repeat]
Kudala ndilaph' ezweni
Iinyawo zam zide zigcwel' intsente
Kudala ndibon' izinto
Amehlo wam alubonil' usizi