CHIPO CHEKUTENDA

INTRO
NJV,NARUTO FYAH AYO GOLDEN TEE MIRALLE WAYASAY
VEE MUPINDA EYO MARLO URICEI-CEI WAYASAY
[CHORUSS]SAKA NDINECHIPO CHEKUTENDA
MWARI WANGU ANONDITEMBA
MAMHEPO NDONGOTI GO BACK TO SENDER
KWAZVABVA NDOKWAZVINOENDA x2
[VERSE 1]TENZI HAVAMBOFA VANDISIYA NDIRI 1
KUNYANGE ININI NDIKAITA CHIGAYI
VAMWE VANONDITUKA KUTI NDIRI HWAI
VACHIDA KUNDIMEDZA KUNGE PIE
VANONYEBEDZERA KUNDIFARIRA VAKANDIVENGA
PAVANONDIONA IVO VANONDINZVENGA
HANZI NARUTO FYAH ANOPENGA
HAA!!! UYO ANOPENGA!!!
[VERSE 2]NDINA MWARI WANGU NDOVARWISA
MATSAGA NDOMATYISA
HAPANA KANA 1 ANONDIMISA
MIRALLE VAUDZE NDINODADISA
VAMWE VESE NDATI NDOVAMHANYISA
ARIMANGOMA HAPANA ANONDIMISA
NEKUTI ININI NDAKANYANYISA...
The end!!!...
FOR MORE INFO LIKE AND FOLLOW OUR PAGE
https://m.facebook.com/naruto-fyah-music-444333509350849/