In Your Eyes

-----In your eyes by Mr Terrza ft King Khado-----

Hook

Mato awe,
ndi vhona lufuno ndi reality
nne ndo tondwa,
nga zwivhuya and ndi quality X2

Lufuno lune a ntonda ngalo,
asi vhothe vhane vha luwana ooyeah
I appreciate this coming love
the answer is in your eyes,
nne ndono zwi notice hezwo

verse1 (MrTerrza)

(Lufuno) lufuno lune ampha lone lua difha
uri ompfuna nne ndi sa athu divha
(tshinwe na tshinwe)
tshinwe na tshinwe tshine ene aita,
utshi ita nga ndila (nga ndila)
mikhwa yawe ndoi vhona ha koleli vha sina
(vhasina)
ari ndi muvhudze ndi khou dala ngae
athi zwifuni musi ene atshi ngala ngala
kana vhashango vha tshi da vha balanganya
ngauri vha funa badi ukwasha zwenda kuvhanganya
ene onaka u freshe
do muthogomela ra fhata mansion
kani ndi mu ise Miami?
Yeh ri le casheee

Hook

Mato awe,
ndi vhona lufuno ndi reality
nne ndo tondwa,
nga zwivhuya and ndi quality X2

Lufuno lune a ntonda ngalo,
asi vhothe vhane vha luwana ooyeah
I appreciate this coming love
the answer is in your eyes,
nne ndono zwi notice hezwo

verse2 (Khado)

Bbe girl ndi tshi musedza matoni awe
ndi sokou vhona huna lufuno mbiluni yawe
yoh hapfi zwa vhangana zwa chomie dzawe
ndi amuthemba uya nthemba tshanga ndi tshawe

Bbe girl ndi khou dala nga zwothe zwawe
first time ndi tshi mu meeta ndo dada ngae
vhanga amba zwine vha amba ndi dala ngae
ni nga si vhone huna mitodzi matoni awe

Miavhana ndi khou mufuna athinga tambi ngae
Lufuno lwawe luya mpfusha ndi ene vho mme
ua takadza ngauri hapfi vho makhwapheni
Yoh bbe ndi khou mutoda uri avhe wa mbiluni

yoh zwauri una lufuno ndo zwi vhona na matoni
ndo reacha true love ngazwo ene ambiluni
life ingavha hard musi ene asiho tsini
life ingavha hard musi ene asiho tsini mah

Hook

Mato awe,
ndi vhona lufuno ndi reality
nne ndo tondwa,
nga zwivhuya and ndi quality X2

Lufuno lune a ntonda ngalo,
asi vhothe vhane vha luwana ooyeah
I appreciate this coming love
the answer is in your eyes,
nne ndono zwi notice hezwo
Lufuno lune a ntonda ngalo,
asi vhothe vhane vha luwana ooyeah
I appreciate this coming love
the answer is in your eyes,
nne ndono zwi notice hezwo