Molo

Hampeya mpeya (x6)

Ndazalelwa kusekuhle
Kusasemnandi. Umndeni usaqinile
Wasweleka umakhulu esasemncinci
Labanda ke lonk' ikhaya
Ndiyakhumbula bo

[Chorus x4]
Molo molo molo
molo, molo molo bo

Ndakhula utat' engekho
Indim nomama, sisokola sobabini
Ndiyakhumbula bo
Sizbuza senze ntoni
Uba siwelwe bubuhlungu obungaka
Ndiyakhumbula bo

[Repeat]
Wathi thula thula mntwana
Hamba noThixo xa ufun' ukuphumelela

Ndiyakhumbula bo

[Chorus]

Kodwa ke ndiyakhumbula
Besithi andsobe ndibe yinto
Aph' emhlabeni
Behleka bedidisa umoya nethemba lam
Besithi umculo wam awusobe uphumelele

Jonga ngok bayandifuna
Bafun' uktshomana nam
Bathi "hayi uyayibetha
Le nto yakho oyenzayo"
Ndihleke, ndyababona bacinga sendilibele
Kodwa ke ndiyakhumbula

Besithi ndiphambene (x8)

[Chorus]