Nkonyane Kandaba

Wathinta thina
Wathint' abangas' okufa
Safa saphenduka
Saphenduk' inj' ebovu

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto