Ma-afrika kgotso e kae?

Ma-afrika ho rona kgotso le lerato di felletse kae?
E kae kgotso ha re tshehana re sa tshehetsana,
Ho rona lehloyo le lerato di a lwantshana,
Ha se mathe le leleme ha di kopantshane,
Di a balehana, di a sututsana.

Batho re tletse mona re a monelana,
Katleho kgutsaneng tsa Modimo ke mmaka ditaba,
E tsosa lehloyo baneng ba Modimo,
E kgwaphola maqeba a tshosang, a nyarosang.

Ha re tshwarane ka dipelo ha re ratane,
Re a nyonyana ha re batlane,
Ha re tshwarelane re hloyane,
Re a hlapaolana ha re hlomphane.

Bosiu le motsheare re a tshosana,
Re a tsometsana re a timetsana,
Basading le baneng ke masisapelo,
Ba fetohile mahlatsipa a yona tlhekefetso.

Mathata re a furalla re a thulana,
Ho rona ho rarolla mathata ke bothata,
Ya rona tharollo ke ho fenethana,
Ya rona tharollo ke ho kgakgathana.

Ramasedi a ko re utlwe ore utlwisise,
O re mamele o mamedisise,
Tsa rona thapelo o di ananele,
Ho rona ho rene kgutso,kgotso le lerato.

Mmopi re bontshetse lesedi re le atamele,
Ya hao tempele re e etele,
Ya hao efankgedi re e mamele,
Ho phahama ha hao ho re hohele.

Re madi matsohong re kganathetse,
Ako nese pula batho re hlatswehe,
E tsholohe batho re halalele,
Rameng tsa mariha re apesane,
Melekong a lefatshe re sireletsane,
Merwalo ya mathata re e jarisane.