Ngiyobonga Naphakade

Ngiyabonga Jesu kuwe
Ngiyobonga unaphakade
Nkosi yami enomusa
Ngiletha izibongo

Ngatholu’ thando kuwe
Ngembanthiswa kumusa waphezulu
Ngabusiswa ngathethelelwa
Ngahlotjiswa ngomqele wezulu