Marabi

Namhlanje uyahamba
Uye goli uyo bekele goli mntwanami
Namhlanje uyahamba
Uye goli uyo bekele goli mntwanami
Uye goli, e uye goli qhaphela mtwanami
Uye goli, e uye goli qhaphela mtwanami

Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli

Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami
Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami

Obabone bo tsotsi be jozi bo tsotsi be jozi
Qhaphela mntwanami
Obabone bo tsotsi be jozi bo tsotsi be jozi
Qhaphela mntwanami
Uye goli, e uye goli qhaphela mtwana
Uye goli, e uye goli qhaphela mtwana

Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli
Mina ngi hamba ngizibeke egoli

Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami
Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami
Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami
Padadepa, padadepa, padadepa
Qhaphela mntwanami