Nkosi Sikelel 'IAfrica

Nkosi Sikeleli Africa
Maluphakanyisw’ dumo lwayo
Yizwa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela (Sikelela)
Thina lusapo lwayo

Nkosi Sikeleli Africa
Maluphakanyisw’ phando lwayo
Yizwa imithanda zo yethu
Nkosi Sikelela (Sikelela)
Thina lusapo lwayo

Woza Moya (Woza Moya, Woza)
Woza Moya (Woza Moya, Woza)
Woza Moya oyingcwele (Oyingcwele)
Nkosi Sikelela (Sikelela)
Thina lusapo lwayo

Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
O seboloke (O se boloke)
O seboloke morena
O seboloke sechaba
Sechaba sa Heso
Sechaba sa Africa

Ma kube njalo!
Ma kube njalo!
Kude kube ngunaphakade.
Kude kube ngunaphakade!