Wenzile

Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe! Malibongwe!
Oh Malibongwe igama leNkosi

Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipha obishini olunzima
Wangibeka edwaleni
Wangishiya neculo Elisha