Uyaphendula

(Ihhehe! Babiz’ onkulunkul’ abangaboni)
Sibiz’ obonayo,
(Weth’ uyas’ phendula)
Sibiz’ ophendulayo,
(Owethu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe) iNkosi yaMakhosi_leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abalalayo)
Sibiz’ obonayo,
(Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ ophendulayo,

(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe Ehhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abakhohlwayo)
Sibiz’ obonayo,
(Abaqed’ imali zabo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Yen’ unathi) INkosi yaMakhosi leyo!
(Ey! Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ obonayo,
(Babiz’ onkulunkul’ abaphelayo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Hhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Yen’ akafuni ngathi)
Uyasinaka (Ih! Jhijhi Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Jhijhi Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali (Ayih) akakhohlwa,

(Ehhe) Yen’ uyaphendula!
(Yena akafuni lutho ngathi)
Uyasinaka (Ihhi Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali,
(Yeah’ hee) Akakhohlwa – Yen’ uyaphendula!
(Yelelele! Yelelele! Sithi weMzalwane Nkosi yam’ ungashiyindawo yakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani na!
(Yeaheeeee! Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi nama Filisti ukuthi baphelelaphi
(Yelelele! Yelelele!) na!
(Sithi weMzalwane Nkosi yami – Qinisel’ ekholweni lakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani (Yelele! Yelele! Yelelele!) na!

(Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi (Hai) nama Filisti (Eh) ukuthi baphelelaphi na!
(Ngob’ othinta thina uthint’ inhlamvu Yeso Lakhe Ih)
Uyasinaka (Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela (Ihhi),
(Owethu Jesu) Owethu Jesu (Hai) Akalali akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ akafuni LUTHO ngathi jih) Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Ihhi Nkos’ Yami)
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ihhi) Uyasinaka,
(Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Hai)
Akakhohlwa Yen’ (Yeah-eh) uyaphendula!
(Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu)
Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,

(Hai) Akakhohlwa (Nkos’ Yami woza) Yen’ (Jhijhi) uyaphendula!
(Jhijhi Ehhen’ boh!)
(Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi!
YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalala (Hai) Akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Ngithi bayeke vele bazohluleka) Uyasinaka,
(Bayeke bahlel’ okubi ngawe) Uyasilwela,
(Bazohluleka bona) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ih!) Uyasinaka – (Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu) Uyasilwela,
(Nkos’ yami – Nikhona boh?) Oweth’ uJesu (Jhi) akalali,
(Jhijhi Jhijhi) Akakhohlwa (Jhjhi Jhijhi) Yen’ (Woz’ asambe)
uyaphendula!
(Ihhi! Ihhi! Ehe! Yeah-boh!
Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi Ehe! Ehe!
[Yeahhhhh-eh-eh-eh]

YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Ihhi! Yen’ uyasilwela)
Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh!) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ akufuni LUTHO ngathi Ihhi) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela)
Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!