Zvamaronga

Mwari vanotsvaga
Vanomunamata
Mumweya nemuzvokwadi
Oh mumweya
Oh mumweya nemuzvokwadi

The Lord is seeking they that worship
In spirit and in truth
To come before his majesty
Offering their praise

Tonamata
Zita renyu
Totenda kunaka kwenyu Jesu
Totenda kunaka
Totenda kunaka kwenyu Jesu
Zvamaronga mambo Jesu
Zvakanaka
Ngatiite minamato
Inesimba
Kurerutsa zvinorema