Ngigcine

Ngigcine Phansi kwesandla
Sakho Esimnene
Noma kwenyuka
Noma kwehlela
Ngigcine hhe
Kuwe yam
Wenza njalo kuDavide
Sekufikile nokufa
Wamuthukusa edokodweni
Nami kanjalo Nkosi yam
Ekusithekeni ungifihle kuwe
Wamuvikela uIsrayeli
Ebuqgilini
Kwaba sezweni lesithembiso
Oh nami, Somandla, Oh Baba ungigcine kuwe
Oh hide me Lord
Hide me Lord my God