Ngena Nawe

Umnyango wek' philiswa uvuleke utse nge
Newenkhululeko nawo uvulekile
Lisango lenjabulo livuleke litse nge
Nemvula yemvuselelo, seyifike ngemandla

Newekuphulukiswa nawo utse nge
Wentfokotho nemphilo lecicimako utse nge
Newemadlelo laluhlata, nemanti ekuphumula
Konkhe lokuhle kudekelwe wena

Ngena nawe, ngena nawe
Ngena nawe, ngena nawe