Bayede Kuwe

Bayede ngonyama kaJuda
Sithi Bayede, Bayede kuwe
Uyingcwele Jehovah ufanelwe ukubongwa

Siyakukhothamela, sithi Bayede Bayede kuwe.
Sidumisa wena, sidumisa wena
Bayede, Bayede kuwe