Nguwena Omkhulu

Siyakubabaza sithi:
Wen' omkhulu,
Siyakubabaza sithi:
Wen' omkhulu_

Nguwen' omkhulu,
Nguwen' omkhulu,
Nguwen' omkhulu,
Kuphela -

(Umoya weth' utusa wena)
Siyakubaba sithi:
(Wena) Wen' umkhulu,
(Asimbonang' omunye)
Siyakubabaza sithi:
(Wen' aJesu) Wen' umkhulu,
(Nguwena)
Nguwen' omkhulu,
(Unamandl' okwenza konke)
Nguwen' omkhulu,
(Nguwena)
Nguwen' omkhulu,
(Kuphela) Kuphela -

(Ezintweni zonke,
Siyakubabaza sithi:
Wen' omkhulu,
Akekh' onjengawe)

(Siyakubabaza sithi:
Wen' omkhulu,
Nguwen' omkhulu,
Jesu nguwen' omkhulu,
Msindisi - Nguwen' omkhulu,
Kuphela)

(Siyaz' endlala)
Siyakubabaza sithi:
(Wena) Wen' omkhulu,
(Asimbonang' omunye)
Siyakubabaza sithi:
(Wena wedwa Jesu) (Nguwena) Wen' omkhulu,
(Nguwen' os'nikezil' amandl' okunqoba)
Nguwen' omkhulu,
(Wahamba nath' indlela yonke)
Nguwen' omkhulu,
(Kuphela) Kuphela_

(Wuuu! Sibon' ewena)
Sibon' ewena,
Kuphela Msindisi,
(Us'bambe Ngesandla sakho)
Us'bambe Ngesandla sakho (Eh! Oh!) Somandla,
(Oh! Msindisi) Oh! Msindisi,
(Nguwe) Nguwe olithemba (Olithemba)
(Nguwe ohlal' ukhona njalo)_

Umoya weth' uyavuya,
(Nenhliziyo zethu) Nenhliziyo ziyavuma,
(Kuwe - kuwe),
(Akekh' omunye ofana nawe -Jesu)

(Sibabaza wena)
Siyakubabaza sithi:
(Wena wedwa Jesu) Wen' omkhulu_

(Umoya weth' uyavuma)
Siyakubabaza sithi:
(Wena wedwa Jesu) Wen' omkhulu,
(Nguwena) Nguwen' omkhulu,
(Jesu nguwen' owenz' indlel' ehlane)
Nguwen' omkhulu,
(Sibonga wena wedwa Jesu)
Nguwen' omkhulu,
(Yamkel'izibongo zethu)
Kuphela -

(Eh! Asimbon' angomunye) Nguwen' omkhulu,
(Onamandl' okwenza konke njengawe)
Nguwen' omkhulu,
(Oh! Wena Jes' us'khululile)
Nguwen' omkhulu, (Eh! Nguwena wedwa Jesu),
Kuphela-

(Angithi uhambe nath' indlela yonke)
Nguwen' omkhulu,
(Jesu sak'bon' ungavum' unyawo lwethu ukuba lushelele)
Nguwen'omkhulu,
(Wen' uthe unemicabang' emihle ngathi)
Nguwen' omkhulu,
(Jesu sibonile iphumelel' imicabango yakho)
(Hallelujah) - Kuphela_

( Nguwen' os'nik' amandl' okunqoba)
Nguwen' omkhulu,
(Nguwen' os'khululile Msindisi)
Nguwen' omkhulu,
(Siyamemezela namhlanje)
Nguwen' omkhulu,
(Sithi nguwena wedwa Jesu Nguwena Ey! Ey!)
Kuphela-

(Nguwena) Nguwen' omkhulu,
(Nguwena onamandla Jesu)
Nguwen' omkhulu, (Jesu)
(Amehlo akho angumlil' ezitheni zethu)
Nguwen' omkhulu,
(Awulali, Awozeli - Ngenx' ayethu Jesu - Hallelujah)
Kuphela_

(Sithi yamkela udumo lonke) Nguwen' omkhulu,
(Izizwe zonke azisho ukuthi nguwe)
Nguwen' omkhulu,
(Ahi! Nguwena) Nguwen' omkhulu,
(Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah)
Kuphela -

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Sibone wena Msindis' usikhulula,
Sibone wena Jesu, us'nikukuthula okudlul' ukuqonda,
Sibone wena Jesu, us'pholisa ngaphakathi,
Sibone wena Jesu, usiphamandla,
Sibone wena Msindisi, us'nikez' ithemba,
Sibone wena Jesu, us'phumelelisa,
Sibone wena, Sibone wena Jesu,
Hallelujah!

(Nguwena) Nguwen' omkhulu,
(Akekh' omunye ngaphandle kwakho)
Nguwe ' omkhulu,
(Siyamemezela sithi: Nguwe)
Nguwen' omkhulu,
(Yam'kela Jesu - Yam'kela Msindisi)
(Yam'kela Mnini mandla onke)
Kuphela -

(Nguwe) Nguwen' omkhulu,
(Baba siyabonga sithi nguwe) Nguwen' omkhulu,
(Oh! Hallelujah Ey!) Nguwen' omkhulu,
Kuphela -

(Oh! Nguwen' omkhulu)
Jesu - nguwen' omkhulu,
Msindisi - nguwen' omkhulu,
Kuphela