Ngiphephile

Ithemba lami Jesu
Ukuphila kwami
S'thembe wena

Nkos' engcwele, Mvelinqangi
Hlala nami khona la
Nom' izitha zing'vukela
Wena ulithemba lami

Ngizocasha kuwe Nkosi
Ngobalekela kuwe
Yehla manje ungihlenge
Wena ulithemba lami
Ngiphephile ngawe Jesu
Esandleni somusa
Ngizohlala nawe njalo
Wena ulithemba lami

Ngish' ebubini nasehlane
Ngobalekela kuwe
Wongizwake ungihlenge
Ngesosandla somusa