Izulu Nomhlaba

Udalile izulu nomhlaba,
Izinkanyezi nenyanga,
Ilanga nasi isibhakabhaka,
Sibonga nokukhanya kwelanga

Indalo yonk' itusa ubukhulu bakho,
Kudlala nezihlahla, zinanela umoya
Kushintsha nezikhathi, kubanda nokushisa,
Emini nant' ilanga, kusihlwa nants' inyanga

Walidala izulu, umhlaba, inkanyezi nenyanga,
Ilanga nesibhakabhaka,
Wabona uThix' ukuba kulungile

Walidala izulu, umhlaba inkanyezi nenyanga,
Ilanga nesibhakabhaka,
Ukukhanya siyabulela weMvelinqangi

Izidalwa emazulwini,
Ngish' ingelosi ezulwini,
Zikhothama ziphos'imiqhele,
Nkazimulo ekuwe

NguBayede ubungenele,
Ngob' uyiNkosi ephakeme,
Yingakho sithi hallelujah
Indumiso ekufanele

Indumiso ekufanele