Bengingazi

Bengingaz' ukuthi ung'thanda kangaka
Oh! Waze wanikela ngempilo yakho
Inani legaz' owang'thenga ngalo liphakeme
Ang'soze ngakubonga ngokwanele

Ngiyabonga ngothando lwakho onginike lona Msindisi wami
Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho
Impilo yam' ayilutho ngaphandle komusa wakho,

Wang' thwalela wedw' umqhele wameva
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa
Ang' soze ngaz' ukuthi wabonani kimina
Kodw' engikwaziyo ukuthi ung' sindisile

Oh! Oh! Woh! Oh! Oh! Oh! Woh! Oh!
Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho