Alikho Igama Medley

Ah! Inhlanhl' engaka
Yokwazana nawe
Wena awulali awozeli
Ucabanga ngami imihla yonke
Amandla ngawakho
Nobukhosi ingobakho
Konke kungokwakho
Wenza ngaphezu kwemicabango yethu

Alikho igama elimnandi
Igama lakho, igama lakho

Igama leNkosi liyiyo inqaba
Ophephela khona uyakusindiswa
Ohlezi kuyona akanakwesaba
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa

Ungcwele ungcwele, ungcwele uThixo
Ungcwele ungcwele, uNgcwele uThixo