Tribute to Lihle

UJesu ulidwala lami,ungumphembe wokuphephela
Nguyen’ oyinqaba yami, nguyen’ oyinqaba
Ungumphembe wokuphephela

Emin’ ulithunzi lami
Ungumphembe wokuphephela
Ebubin’ usisihlangu sami, ebubin’ usisihlangu
Umphembe wokuphephela

UJesu ulidwala ehlane la

UJesu ulidwala, umphembe wokuphephela