Sikhululiwe (Opening)

Sikhululiwe sathethelelwa, salungisiswa
Kutholakala singenal’ icala
Uthando lwakhe nomusa wakhe wasisibekela

Senziwe sabangabantwana kuye
Watheng’ impilo yami
Wangenza ngamuhle
Mina ngibong’ uJesu
Inhliziy’ ithabile, umoya wam’ uthule
Mina ngithand’ uJesu

Ngimi esiphambanweni ngibuka amanxeba
Ezinyaweni ezandleni, izono zakudweba

Wabethelwa lachitheka igazi kuba yena emsulwa
Ngonyama yezulu wasifela thina
Igazi lakhe lazihlanza zonk’ izono zalo mhlaba
Haw’ haw’ haw’ zapheleliswa