Ekupheleni

Ekupheleni sothokoza
Sesibuthana ekhaya
Sileth’ isithuku sethu eJerusalem ensha

Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza
Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza