Webangcwele

Thina silindel' usuku olukhulu
Lokubuya, ukubuya kukaJesu
Laph' abangcwele bona bazohlwithwa
Eh bangcwele, amen hallelujah

Oh yek' intokozo yokwazana nay' uJesu
Oh thina size la
Oh yek' injabulo

Injabulo yabangcwele
Thina silindel' usuku (We bangcwele)
Olukhulu (we bangcwele)
Lokubuya (we bangcwele)
Ukubuya kukaJesu (We bangcwele)
Laph' abangcwele (we bangcwele)
Yena ezobalanda\ezobathatha (We bangcwele)
Eh bangcwele (We bangcwele)
Amen hallelujah (We bangcwele)

Oh yek' intokozo (We bangcwele)
Yokwazana (we bangcwele)
Nay' uJesu (We bangcwele)
O thina size la
Oyek' injabulo
Injabulo yabangcwele

We bangcwele ikhon' imiqhele
Ebekelwe ona amaqhawe
Ngisho izingubo ezimhlophe
Zicolekile
Zihlanjw' egazini

O yek' intokozo
Yokwazana nay' uJesu
O thina size la
O yek' injabulo
Injabulo yabangcwele

Ngibon' imiqhele yegolide
Ngaphesheya kwelizayo lamafu

Sinemiqhele siyibekelwe nguyen' uJesu laphaya
Uzosithwesa ma sesifika khona le