Uyinkosi Enothando

UyiNkosi enothando
Uyabusa
UyiNkos' enothando
Unomus' ongapheliyo
Amandla akho, umusa wakho
[Your power, your mercy
Unomus' ongapheliyo

Izulu nomhlaba kuyakhothama
Kubabaz' ubungcwele bakho
Asimbonanga onje ngawe
Unomus' ongapheliyo

Onothando, onomusa
Anjengaye asimbonanga
Siyakhothama sibabaza
Unomus' ongapheliyo