Umuzi Okhanyayo

Jerusalema
Umuzi okhanyayo
Ngingeze ngakubala
Okuhle okulaphaya
Akukabonakali
Kudlula konke okunye
kumnandi kulowo muzi
NeNkosi ikhona le
Kuyezwakala khona
Ihubo lentokozo
Baningi abangcwele
Abakhona laphaya