Umile Phakade

Umile umile umile
Umile umile phakade

Jehova wena owawukhon' emandulo
Igama lakho unguYena uNdinguye
Umhlaba nezulu kuyodlula
Kodwa wena uhlal' umile njalo

Umile umile umile
Umile umile phakade
Umile umile bayede umile
Umile umile phakade

Nguyen' izolo namuhla naphakade
Izwi lakho aliguquki
Konke kwavela ngawe
Wena wawukhon' emandulo