Siyakhothama

Masimdumise uJehova
Ububele bakhe bumi phakade
Mazikhotham' izizwe
Nezilimi zilush' udumo lwakhe
Uyabusa
Ubukhosi bakhe bumi phakade
Uyabusa njalo

Ngcwele, ngcwele
Wena uyingcwele

Siyakhothama phambi kwakho (dwala lentsindiso yethu)
Nguwe wedwa
Sithi bayede (kuwe Sonini Nanini)
Sikuthwes' umqhele
Uyingcwele

Ngcwele, ngcwele
Uyingcwele