Oh Holy Night

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth

The thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees, oh hear the angel voices
Oh night divine, it is the night when Christ was born
Oh night divine, oh night when christ was born

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night devine
It is the night when christ was born
A night devine
Oh night, oh night devine

Udunyiswe ngumuntu nengelosi
Uphakeme uyimvana kaThixo
Wathwes' umqhele engenaso isici
EyiNkosi efanel' ukubongwa
NguJesu qha idwala laphakade
NguJesu qha iNkosi yokuthula
Khothama kuye uJesu yena yedwa
INkosi yothando
Inkosi yomusa

Khothama kuye
UJesu uyena yedwa
Inkosi yothando
Inkosi yomusa

Iqhawe lamaqhawe
UNgcwele simakade

Khothama kuye
UJesu uyedwa
Inkos' eyafa yavuka
Ipheth' amandla