Nkosi Yezulu

Nkosi yezulu, ulikhaka lethu
Mkhuseli onamandla, kweso sihlalo senceba.

Mdali wako konke, uyinqaba yenyaniso,
Melusi onothando, uhleli enyangweni

Izingelosi zimi phambi kwakho,
Izidalwa ziyathuthumela,
Zithi uyingcwele
Ngcwele, uyingcwele
Uyabusa ingunaphakade,
Uyinkosi enamandla,
masikhothame simhubele.

Hallelujah, siyakudumisa
Halelujah, uyabusa phakade

Hallelujah, umukhulu,
Halelujah, Amen
Amen amen.
Amen