Ghana Chant

Wose wo p3 praises,
Wose wo p3 praises,
Praises na wo b3 nya

O-hen O-re-ba-o
O-hen O-re-ba-o
O-hen O-re-ba-o
O-sa-ba-ri-ma-ee
Yesu na Oreba oo (eei eei)
Obeba abe fa yen (oo eei eei)

O-be-ba a-befa yen na y’a-ko di e-hu-ru- si
Ye ne no be t’na daa eeieei