Zulu Worship

Sengiyamethemba lowo
Owanigelwa le EGolgotha
Ngezono zam' nezabantu bonke

Hay' imvana eyophayo
Yahlatshelwa thina, thina
Hay' uMmeli wabonayo
Wasifela thina

Hay' uMmeli wabonayo
Wasifela thina

Haleluja Siyabonga, simakade

Bayede Nkos' engcwele
O Wangithwalel' umqhele
Lowo mqhele wakuhlaba
Kuze ngibe nokwethaba
Wawungenasici Jesu
Wawumuhle mhlaba-hlosi
Kepha wakudela konke
Ngazo zonk' izono zethu

Bayede Nkosi yam', Bayede Nkosi yam'

Lokhudungi, kuyangimangalisa
Futh' buye, kuyangithombisa
Kuyaqeda, yonk' inkani
Nami ngiyathandwa
Ngingubani? Bayede!

Bayede Nkosi yam', Bayede Nkosi yam'