Simakade Baba

Simakade baba
Wena Sonini Nanini
Wawukhona usenguye
Wohlal' umile njalo
Sikhetha wena
Silambele wena
Njengendluzela
Ilangazelela amanzi

Akekho omunye
Iingelosi ziyakubabaza
Zithi wena uyingcwele
Uzuko nembeko ngokwakho
Sidela konke
Siphokophelela
Intando yakho
Inqob' izono phakade

Siyababaza ubukhulu bakho
Siyakhothama phambi kwakho baba wethu
Thina siyazithoba
Siyakhothama phambi kwakho nkosi
Nkosi yethu