Nguye Inkosi

Likhona ithemba kuye uJesu
Woza kuye manje
Ungathembi abantu balomhlaba
Beka kuye njalo

Ngoba nguye nguye inkosi enothando
Nguye uThixo nguye
Inkosi enenceba
Hlala kuye ukholo lwakho lume njalo