Na Ma Ta

(Iwe satani) Hayi
(Tinouya) Hayi
(Kwauri) Hayi
(Nomunondo)
(Weshoko) Hayi
(Tichiti) Hayi
(Hauna simba) Hayi
(Kuvakomana) Hayi
(Nevasikana) Hayi
(Vakatengwa) Hayi
(Neropa) Hayi
(RaJesu) Hayi
(Viva Jesu) Viva x 4
(Naye Jesu) Naye x 4

Tose Dzvamu Nevhangeri
Haiwaiwa tose dzvamu

Iyo nguva
Nguva yatoperawo
Namata
Namata Mwari wako iwe
Namata (x5)
Namata Mwari wako iwe

(This is)
This is your time
(To praise)
To praise the Lord
Namata
Namata Mwari wako iwe
(This is)
This is your time
(To praise)
To praise the Lord
Namata
Namata Mwari wako iwe
Namata (x5)
Namata Mwari wako iwe

Iyo nguva
Nguva yatoperawo
Shumira
Shumira Mwari wako iwe
Shumira (x5)
Shumira Mwari wako iwe

Iyo nguva
Nguva yatoperawo
Farira
Farira Mwari wako iwe
Farira
Farira
Farira
Farira
Farira
Farira Mwari wako iwe

Fara fara fara
Fara
Farira Jesu iwe
Fara - rejoice

Tamba tamba tamba
Tamba
Tambira Jesu iwe
Tamba - dance

Makomborero
edu onai
Takapiwa veduwe! makomborero

Makomborero onayi makomborero
Takapiwa makomborero
Naivo baba
Pane zvose zvataichema