Sjovo - Nkulunkulu Wey'bhari

Sjovo *Verse 1*

Ume khoneni ushiswa yilanga, u distributer ama hand outs/
u kau ub' kleva bum' round i ezi(ass) wagcina aphenduke i drop out/
And theres no doubt that u kau isgela bek'ngamelanga as' bhaw'the /
If mekane nkinga nje mek'mele yena ashoute/
Shout out to iy'student ez'qedi course nge record time/
Izinja ez'ngasazi iskhanda, izinj' ez'ngakhon' nok'denka i crime/
Ama academics ez'phatha am fine point hhayi ama BIC/
Lez' ez'phethi mali inking' encani ziy' solver quick kau/
Education is really a key to success/
Emkonti k'gcwele ez'ngena skill and ub'bhaya bazo zi useless/
Kau mang'denka esgela ez' thaymile kau bek'thiwa yiy' bhari/
Nou sez' nama dladla z'throwile z'phusha ezingiy' kar/
But oh well, only you can control yo future/
Khon' epheth' ephethe wena and ipressa ama computer/
Ngapha ugubha umgodi u thay'dwa ulok' uthi bayak' user/
And ukhohliwe ukuthi le spani us'thola nje k'ya rutlwa/

~Stejah
Beseke zithi lokshin engineering, i span uthay'deke sek'mele uthay'me imfene.

Sjovo *Verse 2*

I will never quit, you cant even afford to fire me/
Kau even if bewuw' kufa bow'ngeke uy'thathe impilo yam/
Ngike ngazama ngentambo ng'gcine ng'welwa ama ceiling/
Ye zike zang'ganda izinja zam' azange zing' nese ama feelings/
E laphendlin zilok' zing' shubele ngilok' ng'bizelwa ama meetings/
Ngike nga Moorta u Atchuz wam ngokum'phuzisa ama pilisi/
Bekang' culela kulela saak mang' check i judge nalo al'zwisis/
U kau uz'denkela ay' 1 uvuma k'phela akaphikis/
2006 beng' fey'se i life ngiy' 1 kulela bhokis/
And after i Begraaf kantwana ngaz'sola ukuthi why bengingaz' bhodis/
Besengiy' 1 seng' shay' igreen ng'denka phakathi e orange(in) /
Ng'denka i engine nale petrol engingay' fakanga emathunjin/
Besek' kwe 4 mangithi ngiced' uk'phuza i alphirima/
Ng'no Sdumaro ngithi njayam namhlanje si jaiva okok'gcina/
Ngine tiger(R10) njayam uzoqina in case ng' decider uk'phila/
Uzung'phuthumise ewosi kau naz' ezey' kaar iy'khiye/

~Stejah
Ungakhohlwa ukufa nob'thongo yiy'hlobo and ksasa uvukay'bambe wenza njalo ak'lalwa

Sjovo *Verse 3*

Never go to bed mad, kau stay up and fight/
Phakath' ey'nzulwin' zob'suku nalok' ok' wrong kuba right/
Ang'chom' ang'chwensi ng'mubi ang'si ngiy' charmer ang'ba fensi/
And ang'ncengi ang'na skhathi ang'suw'mfazi futhi ang' mensi/
And ang'zenzi kau ang'si ngiy' xhosa mina ang'qensi/
Ngiphilela uk'vusa ikasi liqhakaze lingaxegi/
Libe lihle lingatsheki sibe sibangena ngok' brainstormer/
Elinye i plan el'senga yenza ukau akhokhe i gun/
because phakathi elokshin s'phusha i brand ye NML/
Siy'bambe njalo and soqina till the day the time will tell/
How many times must a root be uprooted for it to die/
Ngeke s'yeke angithi no government ekasi u spreader i thay/
Nyaope nabo kgada, i TV nama faggots ngayi k'mele ng'khulise iy'ncos'/
Nale rap nayo ay'bhadali, fede ang'khali ang'na stress nje wukuthi ibanjwe ize iqine/
Ukuthi 1 day mang'hambe ekasi ngazi ngil'shiya liqhakazile/

~Stejah
Ya time is money, ngapha ang'na mali. Ngiw' Nkulunkulu Wey'bhari ngimdala kangaka

Sjovo *Verse 4*

Intshebe igcwele ubuso, ngize ngivela nempandla/
Kuhamba iskhathi inkinga angiy'boni i progress/
Kuloku kuhamba imali kwanda istress ngathi kudlalwa ichess/
Inaliti encani yiyo le ecwilisa umkhumbi/
BISMILLAH Jah kanti uva kule gumbi/
I've been praying very hard ukuthi lenhlupheko ingang' luthi/
Yo seng'ze ngina 30 still mangidla i 4 slice kau angisuthi/
Nginga hlala kanjani ngingaz' juthi ngingaz' luthi/
Inkinga angazi ne jele linjani because ngajika e police stesh/
No ngijike e reception ngize angaz' ne cell linjani ng'mokolelwe ngingaka charge(wa)/
Lent' ikanje ang'cel' futhi ang'celi fithi ang'ncengi/
Ngine belief yokuthi 1 day nayo incos' yam iyob' ingas'thengi/
That's why ngilok' ngiba hlupha ngingabayeki/
Ngizolanyulelwa wuk'bhantinta zona iy'khala ng'sazoz' cupha/

~Stejah
Ngoba vele ak'sizi kau i system ay' design' nelangwa wena
Manje ufunani? Ufunani kau?
Khuluma ndoda kuzwakale uyabona lento lena oy'funayo
uyaybona lent' oy'funayo, ithathe ke mangabe uyay'bona
Ngoba akekho ozokupha, kmele uy'hluthe
On some kgrebs and chow touch uvuke uy'bambe maw'ngawa
Niks mapha yama zimba.
Dankie and iskhathi sihambile sidliwe yinja, sidliwe yinja elambile
And sihlale sihlanganisa........

*END*

*download track*
http://www.datafilehost.com/d/33137ebe datafilehost song link