Yini

Ntombazana qoqosh' ismilo sakho
Iqale nini Le uyenzayo kum?
Hayi ayi lunganga

[Chorus x2]
Yin' ingathi awundazi
Yin' ingathi awundiboni
Yini ingathi unentloni
Xa ndingena awundiboni
Yey kwenzeka ntoni

Kutheni undijikele
Ubundthand' izolo nje
Kutheni ungasandi thandi
Ubundibamb' izolo nje

[Chorus x2]
Yin' ingathi awundazi
Yin' ingathi awundiboni
Yini ingathi unentloni
Xa ndingena awundiboni
Yey kwenzeka ntoni

[Bridge x2]
Awusandazi pamb'kwabantu
Awusandiboni pamb'kwabantu
Yindlela ondiphethe ngayo le

[Chorus x2]
Yin' ingathi awundazi
Yin' ingathi awundiboni
Yini ingathi unentloni
Xa ndingena awundiboni
Yey kwenzeka ntoni