Indlovu

Intro :

Mr Kangaroo
King Kanga on the beat
Emdee
It's Emdee The Crazyboy

Pre Hook ( Emdee ) :

Nigga I'm pushing , niggas are feeling the pressure
Manje sek'ngena lo crazy bomrapper abacale ba shake-e
Bheka ke manje ngiyinkinga, ekasi bangibita ngeskhokho
Noma ningavala iminyango bogogo Crazy uyongena nesivalo

Hook (Emdee) :

ngingena nge ndlovu iyangena ( iyangena )
ngingena nge ndlovu iyangena ( iyangena )
ngingena nge ndlovu iyangena
exe sengingena ngendlovu iyangena x 2

Verse 1 (Emdee ) :

Kanga ke dawg I'm killing this beat this nigga are crazy they're feeling the hit//
Shifter ke khwitha sekungene ngamshishi kangidlali ke manje sengifike ne pace //
Niggas are claiming mine I'm hustling angilali ke manje sengifuna le dollar //
Kukhala bo mrapper ngibashiya balele bo cherry baya scream-a nakungena lo crazy//
Nigga angi fake-I I'm crazy , phansi ngeku claimer ke dawg I'm broke//
Lana kangihleki ngigilisa imihlolo ngigcwele emaphupho ngiyinkhosi somhlolo//
Hey kudzala ngilamba ngibulawa yindlala bo cherry bangi dumper bangishiya ngedvwana //
Lana angidlali angikho e Gemini(game)
ngiya spanner kebabe sengifuna ema pounds //
Checker lo crazy lohlanya kaso , cava lo mrapper loshisa kaso // manje ngiyenyuka ngicanca li ladder EMA hater ayakhala nang flower kaso
khala lipiki ngiyaphanda kebabe khala lifosholo ngiyaphanda kebabe //
Bheka le pace iyenyula ke manje kancane kancane ngiyofika le top.

Pre hook
hook

verse 2 ( Emdee )

Ngiphusha ngiyaphanda ngi droper ema hits ekasi bayang ncanywa nangenta kaso
Lana kangidlali ngifike nge pressure tihlwele ngiyabutsa nang rapper kaso
Niggas are winning they're chilling on top vula iminyango kungene ko crazy
ngi spitter ema facts bo mrapper benyanye angiti nge beef ngipheke ramtutu
ngingena kancane ngifana nelifudvu ngiyabhunya kebabe ngifana nentfuntfu
Nigga awu fit ngi fit ngiyi Honda ngi sgora ngiyakora bo mrapper bayangisaba
gogo they're feeling the crazy in love bogogo they are dancing for crazy in love
sphelile skhatsi sikhats sesam kangicishe lo gesi bakhweshele le
kangina swagger ngifaka emajobo ngiyaphanda kangilali sengifuna le Mali
ngiyathandaza mdali ngonile me babe ngiyavuma ke manje ngicolele tono
Ngigandza nge flow baza kungivimba angeke bangikhone I'm destined to shine
Lana angi chance I'm pushing the passion and I'll never stop cause I'm here to win

Pre hook
hook

verse 3 ( Emdee ) :
Ngifike kule game ngingakeni nikisi bo mrapper bangihleka nangicela ema feature
Ngabhala ngacima ngatipheka ngavutfwa awubheke kemanje bangicela ema feature
vele ngilihlanya bangibita nga crazy ngeke bangivimbe ngiyi shot yakekana
Ngijime ngacina ngiyashisa ngiyakhina ngiyayitsela ke indvuku I'm Mbabane Swallows
u whack ke khwitha ucondze esibhaceni asidlali emadlwane asisibo bantfwana
tsatsa ema chance ngikubeke emadvuma ngiyaluma ngilidvuba ngingu gezi ngiya chocker
Lana siya spanner siyayi shintja le game madara bhadara sesifuna lo cash
Manje ngiya presser sengingena nge hhesh mrapper Wang hater ngikufata ngemkhokha
manje ngilijilo kulukhuni kungikhokha ngifana netosi ngiyatishisa ke tikhotsa
Ngikhalisa sitini kukhale bafana batjele ema cherry abo abafundzise inkhotsa
nigga tatatela nakungena labo crazy manje siyabangena njenge skhindi sama presh
Lana sifuna imali man we're all about the cash skhipha ema quality man forget about the trash

Pre hook
hook