Anti-Xenophobia

[Intro]
Ayaphel’ama-Afrika!
Ayaphel’ama-Afrika!
Ayaphel’ama-Afrika!
Ayaphel’ama-Afrika!

Bawo senzeni? Bawo Senzeni?

[Verse 1: Ma-B]
Kuthwa Afrika for Africans
Bafika bafak’izembe
Sajika sakam’inwele
Kwafiwa kwakhal’ugeje
It’s Afrika for Africans um-Afrika makaziveze
K’yaliwa its ugly and amajita bakwazidenge
Siphath’izixhobo siqhaw’l’ubuhlobo yhi Gani ngum-khonto le fight’isisono, lunani n’uxolo?
Mas’bambaneni s’hlanganeni singahlali ngol’hlobo zebangangen’emangcwaben’ungabubali ngenjongo
Coz blood is thicker than water
Igazi l’fana nelakho
Love your sister sapota
Umfaz’ophum’eZimbabwe
Why uKiller and slaughter?
Khaz’ubrother ngowakho
Kunan’ucing’buyaz’photha
Emzantsi s’fun’amaqhawe
Joe, they are family
No, they not enemies
Show, them love heavily
Go, with one energy
So, masis’yeken’esis’phithiphithi
k’yaliw’amakwiri-kwir’ayacisha neePikinini z’yalila
Oh, ma-Afrika mas’bambaneni ngezandla
s’thandaneni ngamandla s’nqandaneni xa s’bhay’za
At home, um-Somalia is black
Xenophobia is wack
iNigeria yhi plek yama-Afrika Respect!

[Chorus]
Liphalel’igazi
Yhile Xenophobia
Ulahlekelw’umfazi
Yhile Xenophobia
Sikhathel’emzantsi
Yhile Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele le Xenophobia
eMalaw’eZambia, eGhan’eTopia
eZimbabw’eGambia, All over Afrika
S’bambane ngezandla against Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele leXenophobia

[Verse 2: Redondo]
Lilizela Mama Afrika thethela somadinga
Bambelela ses’zojika nyamezela ses’zofika
Xenophobia s’yak’khikha Xenophobia s’yak’khiqa
Let’s just take it back to the old days of year motherland
We use to live in oneness iryness and togetherness
Highly spirit of Ubuntu nge consciousness ne righteousness
Afrika was for Africans I don’t know now in our days
Nd’bhala lom-bongo, nd’phalaz’intlungu yam k’lom-boko
If ikhon’intw’erongo yhitshoni ngoku yhinton’is’moko
Just because he’s from eCongo now ufun’um-qhaw’lintloko
My brother nd’cel’ucingisise coz ay’theshi lonto
Nawe my father uzus’sindise, s’ngalambi nangeNgqondo
Siy’phose phezulu iz’bham imela nemikhonto
Ihlabe phantsi k’qhwith’intlantsi atak’amanzi
ahlamb’igazi uthath’ulwazi ugqam’uMzantsi
But why ungam-thandi k’theni futh’um-rhoyel’uhandi, um-jongela phantsi
Just because he’s from another country its just a neighbor
country so sul’phalaz’elogazi
Igazi lakho l’wela phantsi, xa l’phakama l’namabhadi
Coz iCape ne Cairo its motherland lilizwe lethu baze ngooTen neGaro even ooMy Friend
ngabantakwethu, Amandla ngawethu naxa liphalal’igaz’lethu sol’chola ngezandla zethu
Nob’ungam-bulal’uzom-dinga naxaw’lal’uzom-cinga, so just think about it
Suphalala m-Afrika

[Chorus]
Liphalel’igazi
Yhile Xenophobia
Ulahlekelw’umfazi
Yhile Xenophobia
Sikhathel’emzantsi
Yhile Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele le Xenophobia
eMalaw’eZambia, eGhan’eTopia
eZimbabw’eGambia, All over Afrika
S’bambane ngezandla against Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele leXenophobia

[Verse 3; El Nino]
Government uyas’thengisa ma-Afrika siy’ntlekisa South Africa ma-Foreigner
k’thiw’impind’iyatshekisa / uMan’efika ngo complain’um-Somalia umonyelisa
Uqal’eAlexandra yas’spred’ilaph’eKapa ngamandla
K’gxothw’um-Zambiy’amaGhan’amaTopiy’amaUganda
K’gxothw’umntwan nkqu noNina yhi Xenophobia nd’yanqanda
Yesu nyana ka Maria thethelel’uthob’isandla
Phantsi phezulu qhu saa… Inguwele-wele…
eMzants’abezul’emura amakwere-kwere
Ngez’khal’ezikhul’ez’phuma k’lama menemene
kwiiGun iimbumbulu z’qhuma, z’shiy’uBroth’ez’fele
Nd’yabulela uba nd’saphila giving thanks and praises
Xenophobia, eSouth Africa yhi serious crisis
Ayabulaw’ama-Afrika Mbeki where’s the justice?
Ibiyindlala nengculaza then kwanyuk’iiprices
From kwi petrol to isonk’and’theth’um-bane rha sies
eZimbabwe abantu they die ng’Mugabe no Shangarai,
Ungak’ling’ukhale don’t cry, Mama Afrika its alright

[Verse 4: Dla]
Cry my beloved country while z’bulalan’iiDarkie
iCrime likhonco kwibhanti leXenophobiy’eMzantsi
RUN!
Nd’zaw’balekela phi?
DIE!
Az’ba nd’zaw’fela phi
WHY?
I wonder abazali uba mna babesandisaphi
NOW!
Nd’zaw’thi ndiboneni?
SI!
Babulaleleni
NDI!
Chaphazeleke phi
Nam nd’zaw’khomb’engqinibeni yhi!
Lucalucalulo lwe darkie, s’bulalana sodwa
S’phelelwa luthando lidabi, ingcwangu iLasta longer
Uxolo lunani na m-Afrika imfesane xa’ysika isono esona s’zananina yhile Xenophobia
Nd’bhidwa yhimvelaphi kumnyama, intsusa bubuhlanga
S’qhotyoshwe ziinkan’intliziyo, igcwel’inkohlakalo
Ibuyambo m-Arika khaw’tshintshe, s’buyisen’unyawo
S’thandaze m-Afrika iinxwaleko siz’phosele kuBawo

[Chorus]
Liphalel’igazi
Yhile Xenophobia
Ulahlekelw’umfazi
Yhile Xenophobia
Sikhathel’emzantsi
Yhile Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele le Xenophobia
eMalaw’eZambia, eGhan’eTopia
eZimbabw’eGambia, All over Afrika
S’bambane ngezandla against Xenophobia
Ma-Afrik’ay’phele leXenophobia