Angsabuyi

Verse One:
Kumnyama kulezayntaba
Mina ngyolala kulezayntaba
Bengicela ukukhanya kulezayntaba
Nyawo zami ungibeke kulezantaba x2

Mina kdala ngibekezela
Lokhu bengibambezela
Nhliziyo ingigqugquzela
Kunzim'ingishushuzela
Lokhu bengiduduza la
Bethi hlala ulinde la
Inyembezi ziyayphumela
Mina sengiyayhambela x2

Hook:
Noma ungabhala incwadi encane Angisabuyi
Noma ungakhala kuzwe bani angisabuyi
Xola nhliziyo yami Uthando angisalufuni
Lukhathaza umoya wami uthando Angisabuyi x2

Verse Two:
bathi indoda aykhali
Ikhalela ngaphakathi
Ngikhale kuzwe bani
Kungcono kuzwe umphakathi
Bathi Uthando aluboni
Manje ngizothanda bani
Bathi uthando aluboni
Manje ngizothemba bani x2

(Aw wena uzongikhanyisela ebumnyane
wena khanya njalo ebumnyameni)x2