Thembalami

Hambil umhlaba wonke mtanomuntu azang ngimthol
omuny ofana nawe
hambile umhlaba wonke thembalami azang ngimthol
omuny ofana nawe
(Aweh aweh azangimthole omuny ofana nawe)

Nguwe wedw onegunya lokungbiza ngegama lam phela
wena umatshingelon
iphakathi lami makenimbuke makahamba ngisho
kwelizayo
ngizokhetha wena woooo aweh aweh azangimthol
omuny ofana nawe
Aweh aweh azangimthol omuny ofana nawe.
sengbabhekil abanye ohuhhh uhuh ohhhhaa ohhhooaa
uhuhhhhhaa ohoa ohoa
Igama lakho libhaliwe nhliiiizweni yami

aaakekho muny engimthandayo ngaphandle kwakho
Ngyathothobala manginawe yebungawvus muzi wakithi
awngenzumuntu awe
Aweh aweh azangimthol omuny ofana nawe aweh aweh
Awewewewewe we ahwe we ahwe mtanomuntu
awewewewe ah we ah we mtanomuntu ahwe awe
wethembalami