Isimo

Isimo!
(Chorus)
Emhlabeni siphila impilo esingazithandi Emhlabeni, Emhlabeni senza izinto esingazithandi Emhlabeni.
Senziwa sisimo, senziwa sisimo.
Akumnandanga nakum mntakwethu asoze ndiphele ithemba X2
Yisimo senziwa sisimo X2
(Lyrics)
Kukho amaxesha ndiman ukuzibon ukuba andiyonto andinanto, abantu bendihleba, behleba ngam nasekuhlaleni. Andiyi kulibala inkosi ikhona , Andiyi kulibala inkosi ijongile.
Andiyi kulibala inkosi ikhona , Andiyi kulibala nam ndijongiwe.
Mntasekhaya zungandihleki kubanam ndingenanto. Mntasekhaya bambisandla sam ubambisane nam.
kaloku andizenzi ndenziwa yimeko endikuyo X2
(Back to Chorus)