Hangover

Hangover (Prod. by Phakza)

Brailo

Skhath’Sam (2017)

5

Brailo Hangover (Lyrics)

Intro
Ehhx3.........Hee
Ehhx3.........Manyaga Egbogioo

Verse 1

Angikaze Ngibon'iParty Leso Mine Angise/
Tintfombi Letimnyama NaletiBovu Kuncono Ngidize/
Ma Hennessey Angcolise Litafula Lana Siyab"shaya Bafana/
Lalela Phela Len' iClub Yase Crèche Natsi Sphetse Bantfwana/

Nganatsa Bangkhuta/ Ngacedza Mashutha/
Batsi Brailo Ungabonatsa Ngatsi Hhay NiyangiJutha/
Atsi NgaJaive Tukwelitafula Ngikhumule Timpahla/
Beng'nats Ecelen Be Dustbin Ngadzakwe Ngalahla/ Ehh

Chorus

Hangover, Miya Got a Hangover (Ehhhe)
Hangover, Miya Dying With a Hangover (Ohhho) x2

Verse 2

When I Woke Up In The Morning On The Following'a Day/
I Went Like Ohh My Godo Chineke/
Ngivuke Celeni Kweli Yellow LeliMhlophe Bha/
Ngalibuta Kutsi Kandzi Lana Sfike Njani Wena SiShwapa/

Nam Angat Kwenteken Kshokutsi Ngbambe Nga Popa/
Beng'dzakiwe Phela Li Yellow Ngyal'saba Mang'Sober/
Ang'mati Nelgama NgiZandile Kumbe Gugu/
Njenga Cher Longagez' Kahle Nami Bengibambe Mgugu/

Kodvwa Bengingafuni Ngentiwe Nglamanti LaMponjwana/
Lasenta Eb'suku Tsine Sihambe Simuke Nebantfwana/
Ngyay'zonda Lemphilo Kodvwa Ngyafuna Kyekela/
Mara Ngtsandza Bunandzi Ngats Shukela Ungfakeli Korobela/

Chorus

Hangover, Miya Got a Hangover (Ehhhe)
Hangover, Miya Dying With a Hangover (Ohhho) x2

Verse 3

Sisi Ngyatsemba Uyabona Lokwentekile L'phutsa/
Wena Solo Uyamoyitela Indzaba Ngats Uyajabula/
Vele Ngyajabul' eBrailo Angitsu Uyacula/
Senguwe Adam Buti' i-Phone Udlile Li Apula/

Enta Njalo Lama Groupie Nakak'bona Kuts Ulahlile/
Setijampile Nalo Make Endlen Ungshiyile/
Phela Ukwatile Angits Uvile Kutsi Tolo Ngswipile/
Sengfana Nel' CD Le Piracy Sebang' Dumpule/

Bridge

I Donn Wanna Drink Again/
Me I Hate Da Phuza Face/
My Godo Help Me With Da Grace/
Chinekemeeeeeehe/

Chorus

Hangover, Miya Got a Hangover (Ehhhe)
Hangover, Miya Dying With a Hangover (Ohhho) x2

Outro

Heee, My Broda,
My Sisto,
You Must Be More Careful When You Drink Alcohol Huuh?
Manyaga Egbogioo( With Nigerian's Voice)