Isphazamiso (Feat. Redneshie * Activist)

Tape dropping March!!

Isphazamiso (Feat. Redneshie * Activist) (Prod. by Whiteman)

Analiist aka Mr Syabakhova Himself ft Redneshie * Activist

Umhlola [Tape] (2016)

5

Intro;
[sounds; Police sirens, Bombs, and Guns blazing]

Ei Rand Roller,
Ne DRM, Silleyble, SYABAKHOVA!

|verse 1|
Activist;

Ok,
Inkinga, yabontanga abay' tshela ukuthi ba fit,
Abaphika, nabo master abalezi ezi bitter,.
Abajika, bazoqala, abaphethe izi khiya,
Manje sibavalela phandle, sengathi sibona iphara liza.
I lyrics e sick(i), efike ne beat eyenza imisho emningi.
Ng' shiye bemile nga le kweningi, kungalangazeliwe.
Ngzwile befika bethi bashintsha, nesimo saphika.
Ng' fika masinya, ngiza ne nkinga eng' kaze ngayizwa.
I'm carrying lines,? I exercise engil' dwebe nge sandla. And they give you knife? I crucified labo gelekejana.
'Think you geddy now? Buza ngizochaza ugcwale nge answer.
You need a father figure, njenge ngane engena thayma.

I skill lesi, esingenza ngidedele amagama.
Angithi bethi,? Angithi yilezi,? Ey' hlehlela buqamama gcwala ngi shintsha I date.
Kwi debate, ngixoxa buwaqawaqa, ng' jahe I hwintshi, late,.
I'm killing great, ugade u Bravo uzok' nika ne kick late.

Hook 1;
ACTIVIST:
Ey yo Redneshie,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...
We Redneshie,? Awenze kukhale abaningi, kuvalwe ama bhimbi kudwadle aba Ill(i), angeke bak' fice.

We Redneshie,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...

ANALYST; Ake ngik' phazamise, ang' dwadle seng' hlupha, banginyanye. Ngidume ngok' hlinza, abang' qale. U Activist, u Red ak' hlaaaaaanywe!!

|verse 2|
REDNESHIE;

I rap, sayiqala kudala ni busy nokudlala.
Saqala sayibhala, I beef eshile yeza mawala.
Ukuthi siya Dissa,? F-ck that we don't care.
Coz ni f-cked up like Moja Pooh's kick and a Snare. (Yeeebo!)
F-ck! Akuna king, ethwele umqhele la!
Nama groupie, siwenze iy' korobho aseyi dwedwe.
Sibhema, sitompe ugwayi inhloso yethu ukuchitha u ASH.
MTHAKA fihla izinqa ibhulukwe lakho umaline pash.
Angi Dissi, nginichopha amansense umangin' gudla.
Sibhampisa amakhanda kuqhume ubuchopho uma sesi huba.
Gudluka induku siyayivula, shukuma nkundla siyadlula.
Nigunjelwa ithuna la nibuka. Sigeqa amagula mas' funa.
(Red red red red redneshie!) I'm the lord in this sh-t, and angi force kwi spit.
Mina ngithunzi elimnyama, ne nqama egwinya amagama.
Kugqunqa ekuseni kube ntambama, nge gama still ngiphakaaaama!!

Hook II;
ACTIVIST:
Ey yo Analyst,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...
We Analyst,? Awenze kukhale abaningi, kuvalwe ama bhimbi kudwadle aba Ill(i), angeke bak' fice.

We Analyst,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...

ANALYST; Ake ngik' phazamise, ang' dwadle seng' hlupha, banginyanye. Ngidume ngok' hlinza, abang' qale. U Activist, u Red ak' hlaaaaaanywe!!

|verse 3|
ANALYST;

Ak' vele k' shube sani,
Asingene sesidwadla ngobu kgansi,...
Ezami zigule sani.
Anigcine ngokubuka umasiqala sijula,
Angeke nisi Rule man!
Inhlwele inokugula, uma I booer ayinakuphikiswa,
Ithekeni yakho uma kunespani? Ihlezi ingihlabisa.
Safika sayiqala basibuka sesiqala sikhula sigudla,
Sayisusa ngobuchule benginuka bengfuna ng khwantshe em' gura.
Isigcino nizosivuma masibusa, isifiso senu ukusibona siwa!
Bengina mathe egcwele umlomo, ngafela u- cherry Like Meyiwa!!!

Angidwadle ngibatshele ngiyi kgansi ongasoze walibona liwa,
Angithi ninoku chansa bashana, umanithana ngiy' phanta kuthiwa,...
Asithi ukuba Khova basivume, entabeni anikaze nasikwa?
Nicathi ningangi bamba bo mama?, Futhi nginamanga niya sikwa!

Ngadwadla bangibuka baqala bathuka, Ngay' bona sengizinza.
Ngaluma ngiy' nkuma bangizonda ngaduma, Nay' thola senizitshwa!
Nginey' nxadu bafana sekuk' dala ngibakhova, ne Randi sizoli gingqa.
Ngino Bravo kwi nsimbi, ziyangizonda lezinja, Lomona sizowukhipha!

Hook III;
REDNESHIE AND ANALYST;
Ey yo Activist,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...

ACTIVIST AND ANALYST;
Ey yo Redneshie,? Awenze kukhale abaningi, kuvalwe ama bhimbi kudwadle aba Ill(i), angeke bak' fice.

REDNESHIE AND ACTIVIST;
Aw yo Analyst,? Awenze ama colour fllm ukhwele udilike, uvele udikile hheyi bengalinge...

ANALYST; Ake ngik' phazamise, ang' dwadle seng' hlupha, banginyanye. Ngidume ngok' hlinza, abang' qale. U Activist, u Red ak' hlaaaaaanywe!!