Phula

And ang’senayo aw’inhlitiyo

And ang’sakhoni k’vela bantfu (uh)

Ene futsi kan’ngeni (ang’sa ngeni yeah)

Watsi nawuhamba wa

Tsatsa konkhe kwa’selele langekhatsi kwam’

Ngitsi watsi nawuhamba wa

Tsatsa konkhe kwak’sele langekhatsi kwam’

CHORUS

Nyalo sengiyaphula nje

Inhlitiyo ngiyaphula nje

Ang’navelo ngiyaphula nje

Long’tsandzako ngiyam’khuba nje

Nyalo sengiyaphula nje

Lovelako ngiyamphusha ke

Inhlitiyo ngiyaphula nje

Ang’navelo ngiyaphula nje

Sebakhala ngam’ (seba khala ngam’)

Bantfu ngatsi setigcila tam’ yeah

And ang’kacondzi kuba kanjena

K’phela luvelo langekhatsi lasha laphela ay yah

Watsi nawuhamba wa

Tsatsa konkhe kwa’selele langekhatsi kwam’

Ngitsi watsi nawuhamba wa

Tsatsa konkhe kwak’sele ngekhatsi kwam’

CHORUS

Nyalo sengiyaphula nje

Inhlitiyo ngiyaphula nje

Ang’navelo ngiyaphula nje

Long’tsandzako ngiyamkhuba nje

Nyalo sengiyaphula ah uh ah

Hey ngiyaphula ah uh ah

Aw Inhlitiyo ngiya phula uh uh ah

Hey, ngiyaphula ah uh uh wowuwo

BRIDGE

Angidzingi nenganono

Angiphatsi nes’limato

Kuphela ngyaphula nje

Inhlitiyo ngiyaphula nje

CHORUS

Nyalo sengiyaphula nje

Inhlitiyo ngiyaphula nje

Ang’navelo ngiyaphula nje

Long’tsandzako ngiyamkhuba nje

Nyalo sengiyaphula nje

Inhlitiyo ngiyaphula nje

Ang’navelo ngiyaphula nje

Long’tsandzako ngiyamkhuba nje

Nyalo sengiyaphula ah uh ah

Hey ngiyaphula ah uh ah

Aw Inhlitiyo ngiya phula uh uh ah

Hey, ngiyaphula ah uh uh wowuwo